Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Kocaeli Üniversitesi (Türkiye), Westminster Üniversitesi (İngiltere) ve Silesian Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) tarafından 16-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Kocaeli’de ikincisi düzenlenecek olan uluslararası ekonomi politik konferansının ana teması "Kriz ve Kalkınma" olarak belirlenmiştir. Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) tarafından akade-mik olarak,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye İş Bankası tarafından finansal olarak desteklenen konfe-ransta genel olarak krizin ve kalkınmanın ekonomi politiğinin, bu iki kavramın tüm siyasal, toplumsal, küresel ve sistematik boyutları üzerinden ele alınması planlanmaktadır.

Bu konferans, krizin ve kalkınmanın toplumsal gerçekliğinin sınırlı bir alan üzerinden analiz edilmesi veya parasal/finansal ve büyüme gibi birtakım değişkenler üzerinden açıklanması yerine, krizin ve kalkınmanın ekonomi politiğinin tüm yönlerini kapsayıcı bir biçimde tartıştıracak bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Kriz ve kalkınmanın, tarihsel bir yaklaşımla ve ekonomi politikalarındaki değişim süreci ile birlikte ele alınması ve analiz edilmesi hem krizi anlamak, hem de ekonomik sistemin yeniden üretim mekanizmalarını kavramak için gerekli görülmektedir. Bu bağlamda kon-ferans, yaşanan kriz, istikrar, kalkınma ve büyüme süreçlerinin dinamiklerini çözümlemeye yönelecektir. Bu dinamikler bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, ihracata yönelik büyüme stratejilerinden iktisadi bağımlılık ilişkilerine kadar uzanmaktadır. Sürecin, gerek akademik/kuramsal, gerekse siyasal/hegemonik/ideolojik düzeylerde değerlendirilmesi konferansın öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu bağlamda, II. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı’nda kriz ve kalkınma kavram / politikalarının tüm boyutlarının ele alınması hedeflenmekte ve konferansa önerilecek bildirilerin "Kriz ve Kalkınma" teması açısından aşağıda sunulan belli başlı konularla bağlantılı olması beklenmektedir:

 • Kriz ve Toplumsal Sonuçları
 • Kriz, İşsizlik ve İstihdam
 • Kalkınma ve Azgelişmişlik
 • Refah Devleti ve İflası
 • Gelişmişlik ve Azgelişmişlik
 • Büyüme ve Kalkınma
 • İktisat Metodolojisinde Değişim, Kalkınma ve Azgelişmişlik Kavramı
 • İktisadın Krizi ve Kriz İktisadı
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kriz
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
 • Kriz ve Gelişme İktisadı
 • Kalkınma Reteoriği
 • Neoliberalizm ve Kalkınma Politikaları
 • Ekonomi Politikalarında Değişim/Dönüşüm
 • Kriz ve Yapısal Reformlar
 • Kriz ve Yolsuzluk
 • Dışa Açık Ekonomi Stratejilerinin Sonuçları
 • Kalkınma Kuramları
 • İktisat Metodolojisinde Kriz

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki sunuş ve oturum önerileri konferansı zenginleştirecek ve tartışma platformunu genişletecektir. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Konferansa sunulacak bildiriler International Journal of Politics and Econo-mics, Research in Political Economy, İktisat, İşletme ve Finans tarafından ilgili dergilerin hakemlik sürecinden sonra yayınlanabilecektir. Ayrıca Sosyal Araştırmalar Vakfı editörlü bir kitap olarak konferans bildirilerini İngilizce ve Türkçe olarak yayınlamayı planlamaktadır.

250 - 300 kelime arasında, Microsoft Word formatında 12 punto olarak yazılmış olan bildiri özetleri ve oturum önerilerinin bilgi@icopec.org elektronik posta adresine gönderilmesi veya www.icopec.org/basvuru.htm adresinden yüklenmesi gerekmektedir. Bildiri özetlerinde, çalışmanın başlığı, yazar(lar)ın adları ve tam adresleri (posta adresleri, çalıştıkları kurum, telefon, e-posta ve faks), çalışmanın amacı ve yöntemi, beklenen sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Bildiri özetlerinin ve oturum önerilerinin son gönderim tarihi 1 Haziran 2010’dur.

bilgi@icopec.org