Home/Çağrı Metni
Çağrı Metni 2017-05-27T13:05:58+00:00

ICOPEC 2017 Tebliğ Çağrısı

21. Yüzyılda Kurumlar, Ulusal Kimlik, Güç ve Yönetişim

8. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (ICOPEC) Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi tarafından İngiltere’den Westminster Üniversitesi, İtalya’dan Piedmont Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti’nden Ostrava Teknik Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Algirah Üniversitesi (Hindistan) ve Peru’dan Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

8. Konferansın ana teması “21.Yüzyılda Kurumlar, Ulusal Kimlik, Güç ve Yönetişim” olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, ICOPEC 2017 aşağıda belirtilen politik iktisat ile ilgili tüm alanlara ve konferans temasıyla ilgili kültürel çalışmalara açıktır.

8. ICOPEC 2017 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. İktisat, Siyaset, Politik İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Kültürel Çalışmalar, Dil Çalışmaları, Ticari İletişim, Çalışma Ekonomisi, İşletme ve Ekonometri alanlarında en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

Konferans dili İNGİLİZCE, TÜRKÇE ve SIPRÇA’dır. En fazla 300 kelime uzunluğundaki bildiri özetleri ve oturum önerileri 12 punto ve Word formatında olmalı ve tebliğ başlığı, yazar isim(ler)i, yazar(lar)ın iletişim bilgi(ler)i (e-posta adresi, kurum bilgisi, telefon), çalışmanın amacı, yöntemi, beklenen sonuçları ve önerileri içermelidir. Tebliğ önerilerinin 20 Mayıs 2017 tarihine kadar http://www.icopec.org/icopec2017_3/submission-form/ sayfasından girilmesi veya bilgi@icopec.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Konferans ile ilgili daha fazla bilgiye konferans web sitesinden (www.icopec.org) ulaşılabilir.

Son Özet Gönderim Tarihi: 20 Mayıs 2017
Kabul Bildirimi: 22 Mayıs 2017
Erken Kayıt Sonu: 12-31 Mayıs 2017

Konferansa kabul edilen tüm özetler teşvik priminden yararlanılabilecek şekilde konferans öncesinde IJOPEC Publication tarafından ISBN’li E-Kitap olarak basılacaktır. Konferansta sunulan seçilmiş tebliğler ise hakem sürecinden geçirildikten sonra üç adet editörlü uluslararası e-kitap olarak IJOPEC Publication tarafından basılacaktır. Ayrıca tebliğ sahipleri tebliğlerini aşağıdaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde de değerlendirebileceklerdir: International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies, Journal of Life Economics, World Journal of Applied Economics, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Çalışma ve Toplum.

Konferansın Ana Teması ve Konferansın Kapsamı
İktisadi kalkınma ve kalkınmayı başarma amacı ile tasarlanan iktisat politikaları, geniş anlamda vatandaşlar ve yönetenler arasındaki politik etkileşimler ile toplumdaki bireyler arasındaki sosyal etkileşimlerin bir ürünüdür. Kurumlar, sosyal düzenin yapıları veya mekanizmaları olarak belirli bir toplumdaki bireylerin davranışlarını düzenler. Douglas North’a (1990: 4) göre, “Kurumlar toplumsal düzenin kurallarıdır, (…) insanların etkileşimini şekillendiren insanların oluşturduğu kısıtlardır. (…) Politik, sosyal ya da iktisadi olarak insan etkileşimlerini yapılandırırlar.” North (2003) kurumların dünyadaki belirsizliği azaltmak için varolduğunu öne sürer. Ona göre, “Kurumların olmadığı bir dünyada birbirimize nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Kurumlar insan etkileşimini yapılandıran teşvik sistemleridir. Kurumlar sadece dünyadaki belirsizlikleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bizlerin günlük işlerimizi halletmemize ve problemlerimizi etkili bir şekilde çözmemize olanak sağlar.” Bu konferans, kalkınmacı devletleri ve onların kalkınmacı problem çözümü için “oyunun kurallarını” düzeltmek ya da değiştirmeye yönelik yukarıdan aşağıya politikaları bağlamında resmi ve gayri resmi kurumların analizini bir ayrılış noktası olarak ele almaktadır.

Diğer taraftan, ulusal kimlik en temel sosyal kimliklerden birisidir ve vatandaşlığın olmazsa olmazıdır. Ulusal devlet sosyolojik gerçeklerden ziyade iktisadi özlemleri yansıtır. Gianfranco Poggi’nin işaret ettiği gibi modern devlet, “belli bir amaç için inşa edilmiş işlevsel bir makine” ve “yapılmış bir tarihsel gerçeklik” (1978: 95, 101) olup, taahhüdünü ulusal bir ideoloji aracılığıyla harekete geçirmek durumundadır. Bir başka ifade ile, politik bir gerçeklik olarak devlet sürekli olarak vatandaşlarına veya karşı kendisini meşrulaştırma görevi ile karşı karşıya kalır (Bechhofer ve McCrone, 2009).

Geleneksel olarak, karar verme uygulamalarının yapısı aile, firma ya da hükümet olmasından bağımsız olarak doğası itibarıyla katı, merkezi, önceden belirlenmiş ve yukarıdan aşağı olmuştur. Ancak zaman içerisinde kayıtsız şartsız otoriter bir anlayışın egemen olması gerektiğine yönelik geleneksel anlayış belli bir ölçüde zayıflamış ve birçok durumda insan hakları ve çevresel sürdürebilirlik gibi evrensel ilkelere yaklaşmış, sonuçta da ulusal özgürlükçülüğe itiraz ederek dayatılan kurallardan daha meşru ve daha etkili olmuştur. Benzer şekilde, ailelerin ve firmaların mikro düzeydeki eğilimleri, işyeri sahiplerinin çalışanlar ve aile reislerinin aile üyeleri üzerindeki sınırsız otoritelerinden uzaklaşmıştır.

Bireysel ve sosyal emeller sadece dünyanın daha zengin bölgelerindeki toplumlar için değil, aynı zamanda kurumlar için de 20. yüzyıl boyunca değişmiştir. Global olarak yakın zamana kadar, ilahi hakların pasif olarak kabulünden, insan haklarının aktif arayışına doğru ve sorgulamadan ataerkil otoriteye itaatten, eşitlikçi bireysel hakların kabulüne doğru eşitsiz değilse durağan bir geçiş söz konusu olmuştur. Değerlerdeki bu tür kaymalar, yönetişim araçlarının ve amaçlarının değişmesinde önemli roller oynamıştır. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda Batı ülkelerini de kapsayan dünyanın bazı bölgelerinde ataerkil cinsiyet rollerini restore etme çabasında olan ve insan hakları kavramlarını eleştiren sağ kanat milliyetçi partiler yeniden güçlenmeye başlamıştır.
Günümüzde gücü vatandaşlara ve paydaşlara aktarma yönünde genel bir eğilim olmasına rağmen, pratikte hedeflerin ve bunlara erişmenin araçlarının seçimi büyük oranda merkezi ve hiyerarşik olmaya devam etmektedir. Yine de, bütün toplumlarda pratik yönetişime şekil veren kurumlar, kurallar ve kültürlerde büyük bir dönüşüme yönelik uzun vadeli umutları göz önüne almanın arzu edilir ve makul olduğu açıktır. Globalleşmeyi eleştirenler için, toprak bütünlüğü kavramı önemlidir. Onlar, alternatif kalkınma kavramları için sınırların seçici rehabilitasyonu kavramını elzem olarak görmektedirler.

Küresel toplumsal söylemlerin genel eğilimlerine paralel olarak, kültürel unsurların önemi hem genel sosyal gelişme hem de ekonomik kalkınma alanlarında artmıştır. Farklı kültürlerin dil, çeviri ve genel anlayışının önemi, çoklu ve çokkültürlü bir dünyada giderek yükselmektedir. Bu nedenle, ICOPEC 2017, 21. yüzyılda kurumların, ulusal kimliğin, iktidarın ve yönetişimin daha iyi anlaşılmasına yönelik çok disiplinli yaklaşım için iyi bir temel oluşturduğu kültür çalışmaları ve dil çalışmaları alanlarında yeni araştırmalar yapmak için bir mekân sunmaktadır. Ekonomik kalkınmayı araştırırken, çeşitli kültürel unsurlar özel ilgi konusu olmakta; çok kültürlü bir iş ve sosyal çevrede bulunan işletmeler, gelecekteki sosyal ve ekonomik eğilimleri doğru bir şekilde ortaya koymak için iyi bir içgörü, iş iletişimi, insanların ve makinelerin çeviri olanakları ve çeşitli gündelik etkileşimlerden doğan diğer etkilere ihtiyaç duymaktadır.

Globalleşme süreçlerini ve sonuçlarını haritalandırma yoluyla bu konferans, diğer şeylerin yanı sıra, 21. yüzyılda dünyanın çatışma ve çelişki içindeki güç ve eğilimlere geniş bir çerçeveden bakmayı amaçlamaktadır. Sunumların aşağıdaki konularla ilişkili olması beklenmekle birlikte, aşağıdaki konularla sınırlı olması şart değildir.

SOSYAL VE POLİTİK ETKİLEŞİMLER BAĞLAMDA KURUMLAR VE İKTİSADİ KALKINMA
• Sosyal Normlar, Kültür ve Kalkınma
• Kültürler Arası Araştırmalar
• Sosyal Yenilikler
• Sosyal Teşebbüslerde Yenilikler
• Sosyal Çatışmalar, Sosyal Hareketlilikler ve Kalkınma
• Kurumsal Değişimler ve Küreselleşme
• Sivil Toplumların Kurumsal Değişimlere Etkisi
• Eşitsizlik Siyaseti, Gelir Dağılımı ve Kalkınma
• Güç İlişkileri ve Siyasal Karar Alma
• Geç Endüstrileşme ve Gelişmiş Ülkeleri Yakalama
• Washington Konsensusu Sonrası Kalkınmacı Devlet
• Dünya Ekonomik Krizi Sonrası Fırsat ve Tehditler
• Rekabet, İşbirliği ve Kalkınma
• Kurumlar ve Ekonomik Performans
• Kurumsal Değişiklikler ve Kalkınma
• Kurumsal Değişiklikler ve Sosyal Hareketler
• Kurumlar, Karşılıklılık ve Kalkınma
• Kurumlar, İşlem Maliyetleri ve Kalkınma
• Kurumlar, Rant Kollama, Rüşvet ve Kalkınma
• Küresel Değer Zincirleri ve Kalkınma
• Sosyal Refah Siyaseti ve Kalkınma
• Küreselleşme ve Düzenleme Siyaseti
• Demokrasi, Şeffaflık ve Kalkınma
• Cinsiyet Meseleleri ve Demokrasi
• Eşitlik, Adalet ve Demokrasi
• Hükümet, İyi Yönetişim ve Kalkınma
• Kalkınma için Ticaret ve Sanayi Politikaları
• Kalkınma için Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları
• Ar-Ge, Teknolojik Kapasite Oluşturma ve Kalkınma
• Mesleki Eğitim, Yetiştirim ve Kalkınma
• Teknolojinin Yayılması ve Kalkınma
• Yenilik Kümeleri ve Bölgesel Kalkınma
• Yeşil Büyüme Politikaları ve Kalkınma
• İklim Değişimi ve Kalkınma
• Yenilenebilir Enerjiler ve Kalkınma
• Yeşil Yapılar ve Kalkınma
• Sürdürülebilir Sosyal Ekolojik Sistemler ve Kalkınma
• Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerjiler
• Kapsayıcı Kalkınma için Politikalar
• Kapsayıcı İş Modelleri ve Sosyal Girimşimcilik
• Sosyal Harcamalar ve Kalkınma
• Öznel Refah ve Kalkınma
• Kalkınma için Davranışsal İktisat
• Yeni Organizasyon Modelleri, İşbirliği Alanları ve Yaratıcı Merkezler
• Kentsel Dönüşüm ve İyileştirme
• Precarity
• İktisadi Kalkınmada Ulaşımın Rolü
• Kamu-Özel Ortaklıkları ve Kalkınma
• Bölgesel Rekabet ve Kalkınma
• Küresel İktisadi Kalkınma ve BRICS Ülkelerinin Yükselişi
• Kalkınmanın Çok Boyutlu Ölçümleri ve Refah

ULUSAL KİMLİK, POLİTİK ETKİLEŞİMLER VE YÖNETİM
• Sosyal Yaşam ve Toplum
• Toplumun Dönüşümü
• Sebep, Din ve Felsefe
• Adalet, Eşitlik ve Eşitsizlik
• Yeni Sosyal ve Siyasal Hareketler ve Eşitsizlik
• Siyasal Etkileşimler Açısından Oyun Teorisi
• Yeni Sosyal Riskler ve Sosyal Dışlama
• Sivil Toplum Söylemleri ve Şehirleşme Hareketleri
• Siyasal Hareketliliklere Karşı Şiddet
• Demokrasinin Krizi
• Asgari Devletten Düzenleyici Devlete
• Kurumsal Değişiklikler ve Yönetişim
• Yönetişim ve Yeni Kamu Yönetimi
• Toplumsal Cinsiyet: Özel ve Kamusal Yaşam
• Irk, Cinsiyet ve Etnisite
• Sınırlararası Göç ve Ulusal Kimlik
• Sınırlararası Göç ve Ulusal Devlet Etkileşimleri
• Mülteci, Göçmen ve Azınlık Konuları
• Çatışma, Savaş ve Cinsiyet
• Ekonomik ve Bölgesel Demografi
• Sosyal Güvenlik ve Reform
• Teknoloji, Bilim, Üniversite ve Toplum İlişkileri
• Kültürel Politika
• Sosyal Sürdürebilirlik

KÜLTÜREL HUSUSLARIN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMEDEKİ ÖNEMİ
• Kurumların İnşası Sürecinde Kültür Unsurları
• Küreselleşen Dünyada Ulusal Kimlik, Dil ve Kültür
• Kültür Alanında Güç Yapıları ve Güç İnşası
• Karmaşık Uluslararası İlişkilerle İlgili Yumuşak Güç ve Kültür Unsurları
• Çokkültürlü Bir Dünyada Yönetim İçin Kültür ve Dilin Önemi
• Çok Kültürlü Toplulukları Yönetmede Dilin Önemi, Çeviri ve Kültür Çalışmaları
• Çokkültürlü Bir Küresel Çevrede İş İletişiminin Önemi
• İş Dili Öğretimi Olarak Entegre Dil Öğrenme Metodolojileri
• Ekonomik Kalkınmanın Fonksiyonunda Kültür ve Dil Çalışmaları
• Ekonomik Gelişme için İletişim ve Çeviri Çalışmaları
• Fikir Bankası Olarak Kütüphanelerin Ekonomik Rolü
• Yeni Bir Çeviri Çalışmaları Paradigması Yardımıyla Ekonomik ve Kültürel Kalkınma
• İş Ortamında Kültürleri, Fırsatları ve Tuzakları Çevirmek
• Çok Kutuplu Dünyada Dijital Arşivler ve Yeni İş Ortamları
• Küresel Dünyada Örgütsel Kültür ve Örgütsel Altkültürler

KÜRESELLEŞME, GÜÇ İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK POLİTİKA
• Küreselleşme Söylemi: Iraksama ya da Yakınsama?
• Küreselleşmenin Siyasal İktisadı
• Küresel Yönetişimin Meşruluğu
• Uluslararası Politikalarda Yönetim ve Güç
• Brexit ve Trump’ın Seçilmesinin Ardından Küresel Yönetim Krizi
• Küreselleşme, Gelir Dağılımı ve Eşitsiz Kalkınma
• Güç İlişkileri Açısından Oyun Teorisi
• Küresel Kamu Malları
• Sürdürülebilirlik ve Nesillerarası Adalet
• Doğal Kaynakların Pazarlaştırılması
• Küreselleşme, Çevresel Sorunlar ve Kamu Politikası
• Uluslararası Organizasyonlar (IMF, WB, WHO, UNHCR, UN vd.)
• Supra-Milli Kurum ve Gümrük Birliği Olarak Avrupa Birliği
• Hükümetlerin Çok Uluslu Şirketler ile Pazarlıkları
• Politikada Ütopyalar ve Gerçekler
• Uluslararası Siyasette Adalet Konuları
• Mali Derinleşme, Sermaye Akımları ve Kalkınma
• Kriz ve Küresel Politikalar
• Küreselleşme ve Toplumsal Cinsiyet
• Küreselleşme ve Ortak Sosyal Sorumluluk
• Yardımlar ve Büyüme Arasındaki İlişki
• Küreselleşme ve Yenilik Politikaları
• Küreselleşme ve Yeniliklerin Yönetimi
• Ulusların Rekabet Üstünlüğü
• Krizler, İşsizlik ve Krizleri Aşmaya Yönelik Politikalar
• Küreselleşme ve Hükümet Düzenlemeleri
• Askeri Çatışmalar, İnsan Hakları İhlalleri ve Göç
• Küresel Siyasette Vatandaşlık Konuları
• Göç Ekonomisi
• Göçün fayda ve Maliyetleri
• Göçün Sosyal ve Mali Yükleri
• Ulusal Devletler Bağlamında Göç Politikaları
• Göç ve Kamu Hizmetleri
• Küresel Terörizm ve Karşı Terörizm
• Pazar-Toplum Gerilimi ve Sosyal Politika
• Kültürel Politikalarda Neoliberal Eğilimler
• Pazar, Rekabet ve Sendika Hakları
• Küreselleşme Sürecinde Sendika Hakları/İşçi Hakları
• Sosyal Sigortanın Pazarlaşması ve Sosyal Güvenlik
• İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Pazara Sunulması
• Bölgeiçi, Bölgelerarası ve Uluslararası Bütünleşme
• Küreselleşme Sonrası Muhasebede ve Mali Denetimdeki Değişiklikler
• İktisadi Sürdürülebilirlik

4. SANAYİ DEVRİMİ VE KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMİ
• Teknoloji Kombinasyonlarına Dayalı İnovasyonlar
• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Kalkınma İçin Anlamı
• Dördüncü Sanayi Devrimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkileri
• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin İstihdam, Beceri ve Eğitim Üzerindeki Etkileri
• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Kimliklerimiz Üzerindeki Etkileri
• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Özel Hayatımızın Mahremiyeti Üzerindeki Etkileri
• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Çalışma ve Serbest Tercihimiz Üzerindeki Etkileri
• Dijital Medyanın Toplumu Geleceği Üzerindeki Etkileri
• Hükümetlerin Toplum Üzerindeki Kontrollerini Artıran Yeni Teknolojilerin Etkileri
• Global Platformların ve Diğer Yeni İş Modellerinin Ortaya Çıkışı

POLİTİK İKTİSAT VE KAMU MALİYESİ
• Kamu Maliyesi, Toplum ve Kalkınma
• Güç İlişkileri, Kamu Çıkarı ve Kamu Hizmetleri
• Sosyal Fayda, Adalet, Eşitlik ve Eşitsizlik
• 21. Yüzyılda Kamu Hizmetleri ve Harcamaları
• Çevresel Sorunlar için Kamu Hizmetleri
• Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar ve Enerji Politikaları
• Sürdürülebilir Uygulamalar için Kamu Politikaları
• Eski Kamu Yönetiminden Yeni Kamu Hizmetlerine
• Kamu-Özel Ortaklıkların Siyasal İktisadı
• Kamu Hizmetleri için Kamu-Özel Ortaklıkları
• Kamu Hizmeti Teslimatı için Sürüdürülebilir Kamu/Özel Ortaklıkları
• Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Ortaklıklar
• Kamu Özel Ortaklıkların Kamu Yönetimi
• Vergi İdaresi, Vergilendirme ve Kalkınma
• Adillik, Vergi Genel Affı ve Kalkınma
• 21. Yüzyıl için Vergi Reformları
• Vergiye Uyma, Sosyal Normlar ve Kurumsal Kalite
• Güven, Vergiye Uyum ve Kalkınma
• Politikacılara Güven ve Algılanan Vergiden Kaçınma
• Gölge Ekonominin Arkasındaki Güç İlişkileri ve Vergiden Kaçınma
• Sosyal Yardımlaşma Politikaları ve Uygulamaları
• Hükümet Politikaları ve Fakirliği Hafifletme

İKTİSADİ KALKINMA İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ
• Sosyal Politika için İşletme Yönetimi
• Ulusal Politikalar için İşletme Yönetimi
• Rekabetçilik ve Kümeler
• Teknoloji Yönetimi
• Yenilik
• Yeniliği Yönetme Modelleri
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Organizasyon Kültürü
• Firmaların Uluslararası Rekabetçiliği
• Satınalma ve Arz Zinciri İdaresi
• Lojistik Yönetimi
• Risk Yönetimi

EKONOMETRİ VE SAYISAL YÖNTEMLER BAĞLAMINDA GÜÇ İLİŞKİLERİ VE İKTİSAT POLİTİKASI
• İktisat ve İdari Bilimler için Ekonometri
• Operasyonal Araştırma Yöntemleri ve Siyasal İktisat Konularına Uygulamaları
• Alternatif İktisat Politikaları için Ekonometrik Modellerin Duyarlılığı
• Makroekonomik Eğilimleri Tahminleme ve Anıntahmini (Nowcasting)
• İktisat Politikalarını Tahminleme ve Modelleme